Friday, November 23, 2012

ΟΜΗΡΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΘωμᾶ Σαββίδη*

Ἀναπληρωτὴ  Καθηγητὴ τοῦ ΑΠΘ καὶ Ἀντιπροέδρου τοῦ Ὀργανισμοῦ Διεθνοποίησης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας
Τ μηρικ πη γράφτηκαν σ μι γλσσα,  ποία βασίζεται στς δύο ρχαες λληνικς διαλέκτους, τν ωνικ κα τν αολική, τςποίες μιλοσαν κυρίως στ Μικρ σία. Ἡ ποντιακὴ διάλεκτος προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἰωνική, λόγῳ κυρίως τῆς καταγωγῆς τῶν πρώτων ἀποίκων τοῦ Πόντου ἀπὸ τὴν ἰωνικὴ Μίλητο. Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου καὶ μὲ τὴν ἐπίδραση γεωγραφικῶν, κλιματολογικῶν, ἱστορικῶν, ἐθνολογικῶν κτλ. παραγόντων δημιουργήθηκαν ἐξελικτικὰ ἀπὸ τὴν ἰωνικὴ διάφορες διάλεκτοι, μία ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ποντιακή. Μὲ τὴν ἐγκατάσταση καὶ ἂλλων ἑλληνικῶν φύλων, καὶ ἰδιαίτερα τῶν αἰολικῶν, ὃπως γιὰ παράδειγμα τῶν κατοίκων τῆς Τραπεζούντας τῆς Ἀρκαδίας (4ος αἰὼν π.Χ.), οἱ ὁποῖοι ἂλλαξαν καὶ τὸ ὂνομα Τραπεζοῦς ἀπὸ Οἰζηνὶς, εἰσήχθησαν καὶ σποραδικοὶ αἰολισμοί.
Ὁ Ὃμηρος δὲν ἀναφέρει πουθενὰ τὸν ὂρο  Πόντος ἢ Εὒξεινος Πόντος. Ἀντίθετα, ἀναφέρονται διάφορες ἐθνότητες τοῦ Πόντου, οἱ ὁποῖες φυσικὰ στὴν ἀναμέτρηση τάχθηκαν στὸ πλευρὸ τῶν Τρώων γιὰ εὐνόητους λόγους.
Συγκεκριμένα  ἀναφέρονται οἱ Σόλυμοι (Ἰλ. Ζ, 184, 203, 204, Ὀδ. ε, 282), οἱ Λύκιοι (Ἰλ. Δ, 101, 119, Ρ, 172, Π, 437, Ζ, 194,Π, 673, Ζ, 188, Ζ, 210), οἱ Κάρες (Ἰλ. Β, 867), οἱ Φρύγιοι (Ἰλ. Ω, 545, Γ, 184, Π, 719, Σ, 291), οἱ Μήονες (Ἰλ. Β, 864, Κ, 431) οἱ Ἀμαζόνες (Ἰλ. Ζ, 186, Γ, 189), οἱ Ἀλιζῶνες (Ἰλ. Β, 856, Ε, 39), οἱ Παφλαγόνες (Ἰλ. Β, 851, Ε, 577) καὶ οἱ Μυσοὶ (Ἰλ. Β, 858, Κ, 430, Ξ, 512). Ἀπὸ τὶς πόλεις τοῦ Πόντου ἀναφέρονται ἡ Κύτωρος (Ἰλ. Β, 853), μετέπειτα Κωτύωρα καὶ σημερινὴ Ὀρντού, ἡ Σήσαμος (Ἰλ. Β, 853), ἡ Κρώμνα (Ἰλ. Β, 855), μετέπειτα Κρώμνη καὶ ἡ Αἰγίαλος (Ἰλ. Β, 855). Ἡ Τροία, ὃπου διαδραματίστηκαν τὰ γεγονότα τῶν ὁμηρικῶν ἐπῶν, ἦταν ὁ φρουρὸς τοῦ Ἑλλησπόντου καὶ εἰσέπραττε διόδια ἀπὸ ἐμπορικὰ πλοῖα, τὰ ὁποῖα ἀναζητοῦσαν πρόσβαση στὸν Εὒξεινο Πόντο καὶ τὴν Ἀσία.
Ὁ Πόντος ἦταν καθοριστικῆς σημασίας γιὰ τὴν τύχη τῶν Ἑλλήνων καθόσον ἒκρυβε, ἐκτὸς ἀπὸ εὐγενῆ μέταλλα, πλούσια χλωρίδα καὶ πανίδα. Ἀκόμη ἡ πρόσβαση στὴν Ἀσία ἦταν εὐκολότερη ἀπὸ τὰ λιμάνια τοῦ Πόντου παρὰ ἀπὸ τὰ παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Αὐτὸ ἐνισχύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὃτι ὁ ἐποικισμὸς τοῦ Πόντου ποὺ ἐπακολούθησε ἒγινε ἀπὸ τοὺς Μιλήσιους, οἱ ὁποῖοι ἒτσι ἒφθαναν εὐκολότερα στὸν πλοῦτο τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ Πόντος ἀπετέλεσε τὴ γέφυρα μετάβασης φυτῶν καὶ ζώων ἀπὸ τὴν Ἀσία στὴν κλασσικὴ Ἑλλάδα καὶ ἀργότερα στὴ Ρώμη καὶ τὴν Εὐρώπη. Στὸ πέρασμα τῶν 28 αἰώνων ζωῆς, ἡ ποντιακὴ διάλεκτος δέχτηκε ἐπιδράσεις ἀπὸ τὴν κοινὴ τῶν ἀλεξανδρινῶν χρόνων καὶ ἀπὸ τὴ μεσαιωνικὴ κοινὴ τοῦ Βυζαντίου. Ἀκόμη ἐπηρεάστηκε ἀπὸ τοὺς Γενουάτες καὶ τοὺς Βενετοὺς τῆς Τραπεζούντας, τοὺς Πέρσες καὶ τοὺς Γεωργιανούς, καθὼς φυσικὰ καὶ ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ἡ τελικὴ μορφὴ τῆς ποντιακῆς διαλέκτου γίνεται στὴν ἐποχὴ τῶν Κομνηνῶν.
Ἒτσι ἡ ποντιακὴ διάλεκτος ἀντικατοπτρίζει ταυτόχρονα καὶ τὴν ἱστορικὴ πορεία αὐτοῦ τοῦ λαοῦ διὰ μέσου τῶν αἰώνων καὶ τῶν ἀλλόγλωσσων γειτονικῶν λαῶν. Ὡς ἐξαρχῆς ἰωνικὴ διάλεκτος μὲ ἐξέλιξη ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἡ ποντιακὴ ἒχει τὶς ρίζες της μέχρι τὴν ὁμηρικὴ γλῶσσα. Ἡ συμβολή της ὃμως στὴν ἐθνικὴ αὐτογνωσία συνίσταται στὸ γεγονὸς ὃτι διέσωσε ἀρκετὰ ὁμηρικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα σὲ ἂλλες νεοελληνικὲς διαλέκτους ἐξέλιπαν. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις τὰ ἰωνικὰ στοιχεῖα, ὃπως λέξεις, ἐκφράσεις ἢ ἰδιωματισμοὶ τῶν ὁμηρικῶν ἐπῶν διατηρήθηκαν ἀναλλοίωτα, συνεισφέροντας τὰ μέγιστα στὴ γλωσσική μας κληρονομιά. Ὡς κληρονόμος τῆς ἰωνικῆς διατηρεῖ ἀναλλοίωτες ἢ παραφθαρμένες πολλὲς λέξεις, πολλοὺς ἀρχαϊσμοὺς καὶ γραμματικοὺς ἢ συντακτικοὺς τύπους, ὁπότε μπορεὶ νὰ ἐνταχθεῖ στὶς ἀρχαιότερες καὶ πλουσιότερες ἑλληνικὲς διαλέκτους καὶ φυσικὰ τῆς Εὐρώπης.
Περὶ  τῶν ἰωνικῶν καταβολῶν καὶ  τῆς ἐξελικτικῆς πορείας τῆς ποντιακῆς διαλέκτου γράφει ὁ γλωσσολόγος Δημοσθένης Οἰκονομίδης, διευθυντὴς τοῦ Μεσαιωνικοῦ ἀρχείου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν: “Ἡ διάλεκτος, ἡ λαλουμένη ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τῶν ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ὡς τὰ παράλια τοῦ Εὐξείνου Πόντου ἐγκατεστημένων ἐξ ἀρχῆς ἰωνικὴ οὖσα, σὺν τῷ χρόνῳ τοιαύτην ἒλαβε ἐξέλιξιν μακράν τῆς Ἑλλάδος, ὣστε διασώσασα ὀλίγα στοιχεῖα ἐκ τῆς ἰωνικῆς, ἱκανὰ ἀρχαιοπινῆ στοιχεῖα, προσέλαβεν καὶ πολλὰς λέξεις καὶ γραμματικοὺς τύπους ἐκ τῆς μεσαιωνικῆς καὶ βυζαντινῆς γλώσσης, ἃτινα διετήρησεν αὐτουσίως”. Ἡ ποντιακή μαζὶ μὲ τὴν καππαδοκικὴ διάλεκτο, ἀποτελοῦν τὰ μικρασιατικὰ ἰδιώματα τὰ ὁποῖα ὁμοιάζουν μὲ τὰ κυπριακά, τὰ δωδεκανησιακὰ καὶ ἂλλων νήσων (Χίος, Ἰκαρία).
Γιὰ τὰ μικρασιατικὰ αὐτὰ ἰδιώματα ἀναφέρει ὁ Μανώλης Τριανταφυλλίδης: “Χωρισμένα ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη ἑλληνόγλωσση περιοχή, ἒμειναν αἰῶνες χωρὶς εὒκολη συγκοινωνία καὶ ἀκολούθησαν διαφορετικὴ ἐξέλιξη. Διατήρησαν γνωρίσματα τῆς παλιᾶς ἑλληνιστικῆς κοινῆς καὶ εἶναι ἒτσι ἀπὸ τὰ ἀρχαϊκότερα νεοελληνικὰ ἰδιώματα”. Οἱ ὁμηρικὲς λέξεις ἀπὸ τὴν ποντιακὴ ἐντάχθηκαν στὸ σύστημα ἂλλων γλωσσῶν, συμμετέχοντας ἒτσι στὴν ἐξέλιξή τους. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται ὀρισμένα παραδείγματα ἀρχαϊσμῶν, λέξεων ἢ ἐκφράσεων ὁμηρικῆς (ἰωνικῆς) προέλευσης:
ΑΡΧΑΪΣΜΟΙ
πώνυμα σ -ιάδης  -ίδης δηλωτικ τς καταγωγς  πατρότητας: Αἰμονίδης (Δ467), ὁ υἱὸς τοῦ Αἲμονα, Ἀρκεισιάδης (ὁ υἱὸς τοῦ Ἀρκεισίου = ὁ Λαέρτης, δ755, ω270), Ἀσιάδης (υἱὸς τοὺ Ἀσίου Μ140, Ρ583), Ἀτρείδης (ὁ υἱὸς τοῦ Ἀτρέα = ὁ Ἀγαμέμνων καὶ ὁ Μενέλαος Λ,Α16), Λαερτιάδης (ὁ υἱὸς τοῦ Λαέρτη = ὁ Ὀδυσσεύς Γ200, δ555), Πηληιάδης ἢ Πηλείδης (ὁ υἱὸς τοῦ Πηλέως = ὁ Αχιλλεύς Α1, Α146, θ75).
 διατήρηση το ωνικο ε  αντ το η: Ἀτρύπετος ἀντὶ ἀτρύπητος, νύφε ἀντὶ νύφη, ἂκλερος ἀντὶ ἂκληρος. ”Ἀτρύγετος πόντος” (Ξ204), “Ἀτρύγετος αἰθὴρ” (Ρ425), ἀντὶ ἀτρύγητος.
 διατήρηση το ω ντ το ου: Λωρὶν ἀντὶ λουρί, ζωμὶν ἀντὶ ζουμί, κώδων ἀντὶ κουδούνι, ”Κώνωψ” (βατρ. 202) ἀντὶ κουνούπι, “κωφὸς” (Λ390, Ω54) ἀντὶ κουφός.
 σχηματισμς θηλυκν πιθέτων σ -ος ντ η: Ἂλαλος ἀντὶ ἂλαλη, ἒμμορφος ἀντὶ ὂμορφη, ἂσκεμος ἀντὶ ἂσχημη. ”Δήμητρα ἀγλαόκαρπος” Α415, (Ὑμν. Δήμ. 4, 23),
 διατήρηση τς προστακτικς το ορίστου: Λύσον ἀντὶ λύσε, χτίσον ἀντὶ χτίσε, γράψον ἀντὶ γράψε ”λαὸν δὲ στῆσον παρ’ ἐρινεὸν” (Ἰλ. Ζ, 433).
 χρήση το ρνητικο μορίου οκ > οχ > οκ > κι’: Κι’ τρώγω ἀντὶ δὲν τρώγω, κι’ θέλω ἀντὶ δὲν θέλω, κι’ λέγω ἀντὶ δὲν λέγω. ”κι’ ἐνέπρησεν κοῖλας νῆας” Κι’ ἀντὶ τοῦ ἀρνητικοῦ μορίου δὲν (ἀπὸ τὸ ἀρχ. οὐδὲν). Στὴν ποντιακὴ ὑπάρχει τὸ ἀρνητικὸ μόριο τιδὲν (ἂλλο τι οὐδὲν). Τιδὲν κι τρώγω, τιδὲν κι θέλω, τιδὲν κι λέγω.
Στὸ λεξικὸ τοῦ Σουίδα, 10ος αἰὼν μ.Χ. ἐπισημαίνεται αὐτὴ ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ Ὁμήρου, στὸ σχηματισμὸ τῆς ἂρνησης: Ουκὶ τὸ ουχί. Ὃμηρος διὰ τοῦ κ γράφει, οὐ διὰ τοῦ χ.
 διατήρηση το μορίου ρα  ρ’ μ σημασία χι κατ’ νάγκην συμπερασματική, λλ μτν ννοια τς συνάρτησης γεγονότων, νακεφαλαίωσης  πεξήγησης: ”ἂρ’ ἒρθεν ἡ λαμπρὴ”, “ἀρ’ ἀὲτς ἀς ἒν”, “ἂρ’ ἒφαεες, ἐχόρτασες” ”ὡς ἂρ’ ἒφη” (Ὀδ. θ, 482), “ὡς ἂρα φωνήσας” (Ὀδ. κ, 302)
 διατήρηση το ωνικο σ: Σεῦτλον ἀντὶ τεῦτλον. ”σεῦτλον” (Βάτρ. 162). ”σεύτλοις χλωροῖς ἐπιβόσκομαι” (Βατρ. 54).
Σεύτελος (Κοτ., Σάντ., Χαλδ.) = εὐτελής, ἀνόητος ”Σευτλαῖος” (Βάτρ. 212) κωμικὸ ὂνομα βατράχου στὴν Βατραχομυομαχία. ”Σευτλαῖον δ’ ἀρ ἒπεφνε βαλὼν” (Βατρ. 209).
ΛΕΞΕΙΣ: Ἀγρώστ’ = κοινὴ ἀγριάδα. Ἂγρωστις (Ὀδ. ζ, 90),
Βατία (Ἀμ.), = βάτος- Βατίεια (Ἰλ. Β, 813)
Δέρ’ (Κοτ.) ἢ δάρ’ (Κερ., Τρίπ.). ”ἓναν δέρ  φαΐν”. Εἲδαρ = ἒδεσμα, “ἂνθινον εἲδαρ” (Ὀδ. ι, 84). Εἲδαρ = ἒδεσμα (Σουίδας, 10ος αἰὼν μ.Χ.).
Ἰχώριν (Κερ.) ἢ χώρ’ (Κοτ., Σάντ., Χαλδ.) ὀρρὸς  γάλακτος, κρόκος αὐγῶν, ἐντεριώνη φυτῶν, μυελὸς ὀστῶν. Ἰχὼρ = θεῖο αἷμα “ἰχώρ, ἂμβροτον αἷμα θεοῖο” (Ἰλ. Ε, 340) Ἰχὼρ = τὸ πεπηγὼς αἷμα (Σουίδας, 10ος αἰὼν μ.Χ.).
Λαλλάτζ’ (Κοτ., Τραπ. Χαλδ.) = πέτρα καὶ μεταφορικὰ ἡ φαλάκρα: “λαλλὰτς κιφὰλ’”. Λάας = λίθος, πέτρα “μείζονα λάαν ἀείρας” (Ὀδ. ι, 537). Σήμερα παρέμεινε ὡς τοπωνύμιο, Λαλλάρια. Λάας = λίθος (Σουίδας, 10ος αἰὼν μ. Χ.).
Λαχίδα (Κερ., Κοτ., Οιν. Σάντ., Χαλδ.) = σειρὰ ἐργασίας: “ἒρθεν ἡ λαχίδα μ’” Λαγχάνω “εἰς ἑκάστην ἑννέα λάγχανον αἶγες” (ι160) Λάχος = μοίρα (Σουίδας, 10ος αἰὼν μ. Χ.).
Λειρίτα (Χαλδ.) = λείριον = κρίνος. Λείριον “λείριον” (Ὑμν. Δήμ. 427) Λείρια = ἂνθη, κρίνα (Σουίδας, 10ος αἰὼν μ. Χ.).
Λελεύω = χαίρομαι, ἐπιθυμῶ: “νὰ λελεύω σε” (νὰ σὲ χαρῶ). Λιλαίομαι “λιλαιομένη πόσιν εἶναι” (Ὀδ. α, 15, Ὀδ. ι, 30) (ἢθελε νὰ εἶναι σύζυγος). Λιλαίομαι = προθυμοῦμαι (Σουίδας, 10ος αἰὼν μ.Χ.).
Λίβος (Σάντ., Χαλδ.) = σταγόνα, σύννεφο: “ὃ οὐρανὸν ἐλίβωσεν” (συννέφιασε), “ἐλιβῶθεν σὸ κλάμαν”. Λείβω = στάζω, “ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυα λεῖβον” (Ἰλ. Ν, 88, Ὀδ. θ, 88). Λείβεται τοῖς δακρύοις (Σουίδας, 10ος αἰὼν μ.Χ.). Λιστρίν (Τραπ.) = σκαπτικὸ ἐργαλεῖο, λιστρεύω = σκάπτω. Λίστρον = σκαπτικὸ ἐργαλεῖο, λιστρεύω = σκάπτω, ἀποξύνω: ”λίστροισιν δάπεδον ξύον” (Ὀδ. χ, 455), ”τὸν δ’ οἶον πατέρ’ εὗρεν λιστρεύοντα φυτὸν” (Ὀδ. ω, 227). Λιστραίνω = τὸ σκάπτω (Σουίδας, 10ος αἰὼν μ.Χ.).
Λοπίν ἢ  Λοβίν = ὁ λοβός, τὸ περίβλημα: “φασουλὶ λοπὶν”. Λοπὸς = φλοιός, “λοπὸς κρομμύοιο” (Ὀδ. τ, 233) Λόπος = φλοιός, δέρμα λεπτόν, ξηρὸν (Σουίδας, 10ος αἰὼν μ.Χ.). Μωμόγερος (Κερ. Τραπ.) ἀπὸ τὸ Μῶμος (θεὸς τῆς μομφῆς) ἢ μίμος. Ὠμογέρων = ο ὠμὸς (ἂγουρος), ζωηρός, ἀκμαῖος γέρων, ποὺ δὲν ἒχει καταβληθεῖ ἀπὸ τὸ γῆρας. “Ὠμογέροντα δε μιν φασὶν ἒμμεναι” (Ἰλ. Ψ, 791). Ὁ χαρακτηρισμὸς ἀποδίδεται στὸν Ὀδυσσέα, ὁ ὁποῖος ἐκτιμᾶται σὲ ἠλικία 45-50 ἐτῶν. Ὠμογέρων = Πρεσβύτης οὗ ἡ κεφαλὴ οὐκ ἐπολιώθη (Σουίδας, 10ος αἰὼν μ.Χ.)
Πάππας (Ἀμ.) = πατέρας (στὴν παιδικὴ γλῶσσα). Πάππας (κλητ. πάππα) “Πάππα φίλε” (Ὀδ. ζ, 57). Στὴ νεοελληνικὴ προφέρεται ἐπὶ τὸ τουρκικότερον “μπαμπάς”.
Τεττὲς (Χαλδ., Κερ.), ταττὰς (Κερ.), τάττας (Οἰν.) = πατέρας (στὴν παιδικὴ γλῶσσα). Τέττα = πατέρα, φιλοφρονητικὴ προσφώνηση πρεσβυτέρου, Ἂττα, “ἂττα γεραιὲ” (Ἰλ. Ι, 607, Ρ, 561, Ὀδ. π, 31) “γέρο πατέρα μου” ata (τουρκ.), tata (λατιν.), daddy (αγγλ.) = πατέρας Πάππα, τέττα και ἂττα = πρὸς πατέρα προσφώνησις, πρὸς πατέρα σεπτικὴ φωνὴ (Σουίδας, 10ος αἰὼν μ. Χ.).  Τσιλίδιν (Κερ., Οἰν., Τραπ.) = πυρωμένο κάρβουνο: “Ἀπάνω σ’ σὰ στεγάδα μου, ἓναν γραστὶν τσιλίδα” (ὁ ἒναστρος οὐρανὸς). Κήλειος = καυστικός, φλογερὸς: “ἐν πυρὶ κηλέω” (Ἰλ. Θ, 217, Ο744, Ὀδ. ι, 328). Κηλέω = καυστικῷ πυρὶ (Σουίδας, 10ος αἰὼν μ.Χ.).
Χάταλον (Σάντ. Τραπ. Χαλδ.) = Τὸ μωρό, τὸ βρέφος: “Τὸ χάταλον ἀν ‘κι κλαίει, τσιτσὶν  ‘κι διγν’ ἀτὸ”. Ἀταλὸς = νεαρός, τρυφερός, ἀπαλός, ”ἀταλὰ φρονῶ” (Ὀδ. λ, 39), “παῖδα ἀταλάφρονα” (Ἰλ. Ζ, 400). Ἀτάλλω = σκιρτώ, χοροπηδῶ, Delicat = λεπτεπίλεπτος. Ἀταλόψυχος (Σουίδας, 10ος αἰὼν μ.Χ.).
Χρα (Οἰν., Κερ. Σάντ., Τραπ. Χαλδ.) = Ἡ ἐπιφάνεια  τοῦ σώματος, τὸ δέρμα, ἡ ἐπιδερμίδα, τὸ χρῶμα τῆς ἐπιδερμίδας. “ἐκχύεν ἡ χρὰ τ’” (ἒχασε τὸ χρῶμα του, ἀπὸ φόβο) Χρὼς “τρέπετε χρὼς” (Ἰλ. Ν, 279) (ἒχασε τὸ χρῶμα του, ἀπὸ φόβο) Χρώς = σῶμα (Σουίδας, 10ος αἰὼν μ.Χ.).
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ: “Ἀπὸ καλαμιδὶ ἐγένουμουν”, ἀπόμεινα μόνος, “σὰν καλαμιὰ στὸν κάμπο” ”καλάμην γε σ’ οἲομαι εἰσορόωντα” (Ὀδ. ξ, 214).
“Τὸ μῆλον  τὸ μῆλον τερεῖ καὶ γίνεται, τὸ σταφύλ’ τὸ σταφύλ’ τερεῖ καὶ γίνεται κ.ο.κ.”, μεταφορικὰ μὲ τὴν ἂμιλλα ἡ πρόοδος. ”ὂγχνη ἐπ’ ὂγχνη γηράσκει, μῆλον δ’ ἐπὶ μήλῳ, αὐτὰρ ἐπὶ σταφυλῇ σταφυλῇ, σῦκον δ’ ‘ἐπὶ σύκῳ” (Ὀδ. η, 120-121).
*Ὁ Θωμᾶς  Σαββίδης γεννήθηκε στὸ Κληματάκι  Γρεβενῶν.
Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ  ἐξατάξιο Γυμνάσιο Τσοτυλίου Koζάνης καὶ σπούδασε Βιολογία καὶ Χημεία στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ἒκανε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴ Βοτανικὴ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Γκρὰτς τῆς Αὐστρίας. Πῆρε τὸ διδακτορικό του δίπλωμα στὴν Βοτανικὴ καὶ σήμερα εἶναι Ἐπίκουρος καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Βιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στὸν Τομέα Βοτανικῆς. Ἐργάστηκε ἐρευνητικὰ στὰ Πανεπιστήμια Χαϊδελβέργης, Γκαίττιγκεν καὶ στὸ Κέντρο Πυρηνικῶν Ἐρευνῶν τῆς Καρλσρούης (Γερμανία). Τὰ ἐρευνητικά του ἐνδιαφέροντα ἑστιάζονται στὴν δομὴ τῶν φυτικῶν ὀργανισμῶν καὶ στὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος ἀπὸ τοξικὰ καὶ ραδιενεργὰ στοιχεῖα. Παράλληλα προσπαθεῖ νὰ ἀξιοποιήσει τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ συγγράμματα ὡς πηγὴ ἐπιστημονικῆς γνώσης στὸν χῶρο τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν. Ἒχει δημοσιεύσει περίπου ἑκατὸ πρωτότυπες ἐπιστημονικὲς ἐργασίες ἐνῷ πρόσφατα ἐξεδόθησαν βιβλία του μὲ τίτλο: Ἡ Διατροφὴ στὸν Πόντο, τὸ Μαστιχόδενδρο τῆς Χίου καὶ Ὁμήρου Ἂμπελος. Ὑπὸ ἒκδοση βρίσκεται τὸ πολύτομο ἒργο του μὲ τίτλο: Ὁμήρου Βοτανική. Εἶναι μέλος διεθνῶν ἐπιστημονικῶν συλλόγων ἐνῷ ἒντονη εἶναι ἡ δράση του σὲ πολλὲς ὀργανώσεις στὸν ἐθνικὸ χῶρο. Ἀπὸ τὸ 1997 εἶναι Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διεθνοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.
elliniki-gnomi.eu

Σε ομόφωνο ψήφισμα κατέληξε η Γενική Συνέλευση

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οι σύνεδροι στη γενική συνέλευση της ΠΕΔKM δηλώνουμε ότι:

    Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο Νόμο. Δε θα στείλουμε ονομαστικούς καταλόγους των εργαζόμενων γιατί αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την κατάργηση των οργανικών θέσεων, διαθεσιμότητα των υπαλλήλων και τελικώς την απόλυσή τους. Δε θα υπογράψουμε διαπιστωτικές πράξεις απόλυσης.
    Ζητάμε να καταργηθεί η διάταξη για την απαγόρευση των προσλήψεων οι οποίες οδηγούν στην υποβάθμιση και κατάργηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τελικά στην παράδοσή τους σε ιδιώτες. Απαιτούμε  την κατάργηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας που στοχεύει στη μείωση των κρατικών κονδυλίων που έχουν να κάνουν με τις λαϊκές ανάγκες και που με πρόσχημα την επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών στους ΟΤΑ θα επιβάλλουν νέα χαράτσια και φόρους στα λαϊκά εισοδήματα.
    Απορρίπτουμε τα τελεσίγραφα και τον εκβιασμό του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Η κυβέρνηση να αποσύρει το Νόμο.
    Η αυτοδιοικητική οικογένεια της Κεντρικής Μακεδονίας, αξιώνει από την ΚΕΔΕ, το συνέδριο της οποίας συνέρχεται στις 3 Δεκεμβρίου, να προχωρήσει σε κινήσεις διαμαρτυρίας με στόχο αυτές να οδηγήσουν στη μη εφαρμογή όλων των αντισυνταγματικών, αντιαυτοδιοικητικών και αντιευρωπαϊκών διατάξεων του νέου νόμου με τις οποίες ουσιαστικά καταργείται η αυτοτέλεια της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στραγγαλίζονται οικονομικά οι Δήμοι. Κάτι το οποίο παραβιάζει ευθέως και πολλαπλώς τόσο το ελληνικό Σύνταγμα όσο και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, τον οποίο έχει κυρώσει το Εθνικό Κοινοβούλιο και αποτελεί εθνικό Δίκαιο.
    Ζητά ακόμη από την ΚΕΔΕ να υπάρξει προσφυγή στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Η ΠΕΔΚΜ δηλώνει ότι θα προχωρήσει η ίδια σε αυτές τις προσφυγές εάν η ΚΕΔΕ δεν το πράξει.
    Ζητά επίσης ολοκληρωμένο ενημερωτικό πρόγραμμα για την προβολή των θέσεων και του έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να ενημερωθεί σωστά ο Έλληνας πολίτης και να αντιμετωπιστούν οι άδικες και συκοφαντικές επιθέσεις εναντίον του θεσμού.
    Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, που προβλέπεται στο νέο νόμο, αντίκειται ευθέως στις συνταγματικές διατάξεις αφού καταλύει την αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συνιστά μία απαράδεκτη επιτροπεία. Η Γενική Συνέλευση καλεί όλους τους Δημάρχους να μην χορηγήσουν κανένα στοιχείο στο όργανο αυτό.
    ·         Δυστυχώς η απαξίωση της Αυτοδιοίκησης δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο αλλά πολιτική επιλογή. Οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης ποτέ δεν συνδύασαν την προσφορά τους στα κοινά με το ύψος των αποζημιώσεων και των αμοιβών. Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να λυθεί το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας από τις αμοιβές των αιρετών προτείνουμε ή να μειωθούν οι αμοιβές στο ύψος της αμοιβής του ανειδίκευτου εργάτη ή, ακόμη περισσότερο να καταργηθούν εντελώς όλες οι αποζημιώσεις προς όλους τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης.
    Η συνειδητή απόφαση για καταστροφή της ΤΑ αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο κρατικός προϋπολογισμός του 2013, παραβλέποντας και παραβιάζοντας τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία για τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης, όχι μόνο δεν αποδίδει τα παρακρατηθέντα των προηγούμενων ετών αλλά επιπλέον παρακρατεί- αφαιρεί 1,738 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται στο ποσό αυτό τα έσοδα από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ).
    Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2013 επισημοποιεί την με αμείωτη ένταση υπεξαίρεση των πόρων της Αυτοδιοίκησης και σφραγίζει ουσιαστικά στην κατάρρευση των Δήμων. Η επιλογή υποβάθμισης, απαξίωσης και διάλυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημιουργεί την απόλυτη ανάγκη εγρήγορσης και κινητοποίησης όλων των αυτοδιοικητικών δυνάμεων, όπως άλλωστε τονίζεται και στην πρόσφατη απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔΚΜ.
    Επιτέλους το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν αποτέλεσε ποτέ και δεν αποτελεί και σήμερα μέρος του πολύπλευρου προβλήματος που ταλανίζει τη χώρα. Αντίθετα αποτελούσε και αποτελεί βασικό θεσμό επίλυσης αυτού του προβλήματος. Και αυτό αποδεικνύεται από εκατοντάδες αδιάσειστα στοιχεία, παραδείγματα και επιτυχίες της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους τομείς της Προστασίας του περιβάλλοντος, του πολιτισμού- αθλητισμού, Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής, της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και πολλούς άλλους.
    Καλεί τους Δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας να αναστείλουν τη λειτουργία των Γραφείων Προσωπικού για αύριο Παρασκευή ώστε να μην επιτραπεί η αποστολή του παραμικρού στοιχείου που ζητά το ΥΠΕΣ.

Καλεί την ΚΕΔΕ και το Συνέδριο να προχωρήσει σε κινήσεις διαμαρτυρίας που θα πρέπει να κορυφωθούν με την ομαδική υποβολή των παραιτήσεων των 325 Δημάρχων και όλων των Δημοτικών Συμβουλίων της χώρας.

Tuesday, November 13, 2012

Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ... ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ...Μαραθώνια η σημερινή συνεδρίαση στο Δήμο
Καλαμαριάς και ιστορική η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου κατά του επαίσχυντου μνημονίου (χαριστική βολή στο θεσμό της Τοπικής Αυτιδιοίκησης) που υπερψήφισαν οι 153 πολιτικοί αλήτες της συγκυβέρνησης των δωσίλογων... 


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
για την αντίθεση του στο  Ν. 4093/12 (ΦΕΚ-222 Α/12-11-12) : Έγκριση Μ.Π.Δ.Σ  2013-2016.
Ο Δήμος Καλαμαριάς επειδή θεωρεί υποχρέωση του απέναντι στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης, τους δημότες και τους εργαζόμενους στο Δήμο, να μη μείνει απαθής στην επιχειρούμενη νέα υποβάθμιση των ΟΤΑ, αποφασίζει:
1.      -Συμφωνούμε με το ψήφισμα του συλλογικού μας οργάνου (ΠΕΔ).
2.      -Να μην υπογραφεί από τον Δήμαρχο καμία διαπιστωτική πράξη κατάργηση θέσεως, και διαθεσιμότητας.
3.      -Είμαστε αντίθετοι σε κάθε απόλυση εργαζομένου και δηλώνουμε ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου Καλαμαριάς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
4.      -Είμαστε αντίθετοι στη διάταξη του νόμου που προβλέπει αποστολή λίστας στο Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δηλώνουμε ότι δεν θα συνεργήσουμε σε οποιαδήποτε  διαδικασία κατάργησης που θα επιβληθεί εκ των άνω.
5.      -Ζητάμε την άμεση σύγκληση της ΠΕΔ ώστε να αποφασιστεί η αναστολή λειτουργίας των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας  και την παραίτηση των αιρετών σε περίπτωση εφαρμογής του νόμου.
6.      -Ζητάμε την άμεση σύγκλυση του εκτάκτου συνεδρίου της ΚΕΔΕ και μάλιστα σε ημερομηνία πριν από αυτή που θέτει ο νόμος για την αποστολή στοιχείων- ονομάτων, ώστε να ακυρωθούν οι απολύσεις των εργαζομένων στους Δήμους.
7.      -Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς εκφράζει την αμέριστη στήριξη των κινητοποιήσεων των εργαζομένων των ΟΤΑ ενάντια στο νόμο που οδηγεί στην οικονομική κατάρρευση των Δήμων, την διοικητική κατάρρευση των υπηρεσιών των Δήμων και σε εξαθλίωση τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους.
8.      - Το Δ.Σ Καλαμαριάς δεσμεύεται να παράσχει οποιαδήποτε νομική υποστήριξη προς τους αιρετούς καθώς και σε υπαλλήλους, σε περίπτωση που κινηθούν νομικές διαδικασίες επιβολή ποινών.